Aktualności

Przegląd Twórczości Artystycznej

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM-WSZYSTKO” w Machowinie

wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

zaprasza

na Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

pod patronatem

Zdzisława Kołodziejskiego

Starosty Słupskiego

Przegląd odbędzie się w sali teatralnej Polskiej Filharmonii
Sinfonia Baltica w Słupsku ul. Jana Pawła II 3

w dniu 6 października 2015 r. o godz. 10.00

 

Plakat Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Miejsce Przyjazne Seniorom III Edycja

MIEJSmps 2016CE PRZYJAZNE SENIOROM – III EDYCJA na rok 2016

 

W lipcu 2014 r. z inicjatywy Stowarzyszenia HORYZONT zawiązane zostało Partnerstwo na Rze cz Rozwoju Seniorów, w którego skład, oprócz stowarzyszenia, wszedł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejska Biblioteka Publiczna ze Słupska oraz Gmina Słupsk przy pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Inicjatywą Porozumienia jest w pierwszej kolejności wsparcie, promowanie aktywności, zwiększanie integracji społecznej, inicjowanie i organizowanie działań edukacyjnych, kulturalnych skierowanych do osób starszych z miasta i gminy Słupsk.

Kolejną ważna inicjatywą jest wyznaczenie w mieście i gminie Słupsk Miejsc Przyjaznych Seniorom. Pomysł na przeprowadzenie takiej akcji pojawił się po wizycie studyjnej w Krakowie w 2012 roku w konsekwencji, której przeprowadzono I Edycję Miejsc Przyjaznych Seniorom w 2013 roku, która wyłoniła 19 podmiotów z terenu miasta oraz 2014 roku II edycję, która wyłoniła 7 podmiotów.

Partnerstwo trzeci rok z rzędu przeprowadzi Akcję, której celem jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie miasta i gminy Słupsk: organizacji pozarządowych (kierujących swoje działania do osób starszych), przedsiębiorstw: kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych, nstytucji publicznych: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Został opracowany regulamin oznaczania Miejsca Przyjaznego Seniorom oraz formularze, za pomocą których dana placówka zgłosić będzie mogła swój udział w Akcji. Jest również możliwość, aby osoby prywatne (np. sami seniorzy) zgłosili wybraną instytucję lub firmę. Oceny zebranych formularzy dokona wybrana spośród realizatorów Komisja Certyfikacyjna, która osobiście odwiedzi zgłoszone do Akcji miejsce i zweryfikuje prawdziwość podanych informacji.

Po weryfikacji Komisji wszystkich zgłoszonych miejsc, aspirujących do miana przyjaznych seniorom, nastąpi wręczenie certyfikatów i oznaczenie placówek specjalnym logo. Dodatkowo planuje się stworzenie publikacji w formie informatora dla seniorów (w I i II edycji w formie on-line dostępne na stronach WWW organizatorów), w którym opisane zostaną miejsca przyjazne seniorom (nazwa, dane teleadresowe, specjalna oferta dla seniorów, warunki skorzystania z oferty, dni i godziny otwarcia placówki oraz inne ważne informacje).

 

Do pobrania  Regulamin akcji Miejsce Przyjazne Seniorom III Edycja Rok 2016  oraz

formularze do zgłoszenia Załącznik Nr 1

Lista osób zgłaszających kandydaturę (w przypadku zgłoszenia przez osoby fizyczne) Załącznik Nr 2

Zgoda na udział w akcji o przyznanie certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom” Załącznik Nr 3

Formularz oceny miejsca ubiegającego się o certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” Załącznik Nr 4

Zrozumieć Autyzm

"Zrozumieć Autyzm" Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom

 

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, we współpracy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w latach 2012-2017 realizuje Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom "Zrozumieć Autyzm". Celem Programu jest stworzenie diagnozy potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem zamieszkujących na terenach wiejskich i stworzenie dla nich podwalin pod system specjalistycznego wsparcia. Istotnym elementem Programu jest przybliżenie ogółowi społeczeństwa podstawowej wiedzy na temat autyzmu.

W ramach programu w dniach 3-4 października 2015 r. stowarzyszenie zamierza zorganizować bezpłatne szkolenia dla rodziców osób z autyzmem w powiecie słupskim.

W dniu 3 października 2015 r., w godz. 9:00 – 16:00, odbędzie się szkolenie „Trudne Zachowania - Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”.

Natomiast w dniu 4 października 2015, w godz. 9:00 – 15:00, odbędzie się szkolenie „ABC dziecka z autyzmem”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 września 2015 r. Po tym dniu stowarzyszenie poinformuje o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz o dokładnym miejscu, w którym odbędzie się szkolenie.

 

 

 

Tutaj mozna pobrać adres strony o szkoleniach dla rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych z autyzmem  lub adres strony Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym  oraz znaleźć informacje o Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym na Facebooku

 

W załącznikach do pobrania jest więcej informacji na temat szkolenia oraz ankiety zgłoszeniowe na szkolenie.

 

 

Opis programu Zrozumieć Autyzm

 

Zaproszenie na szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci i osób dorosłych z autyzmem 

 

Ankieta zgłoszeniowa na szkolenie

 

 

 

świadczenia rodzinne

OGŁOSZENIE !!!

 

wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy - 2015/2016

są przyjmowane od dnia 1 września 2015r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz

z dokumentamido dnia 30 września 2015r. , świadczenia rodzinne przysługujące za listopad otrzyma

do dnia 30 listopada 2015r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami

w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r., świadczenia rodzinne przysługujące

za listopad otrzyma do dnia 31 grudnia 2015r.

 

 

 

Druki wniosków są dostępne w siedzibie GOPS pokój nr 6. oraz tutaj Wniosek o zasiłek rodzinny 2015/2016

Zaproszenie dla przedsiębiorców - Karta Seniora

 

W najbliższym czasie z inicjatywy Wójta Gminy Słupsk - Pani Barbary Dykier oraz Rady Gminy Słupsk zostanie wprowadzona Karta Seniora. Jej celem będzie zwiększenie Seniorom zamieszkałym na terenie gminy Słupsk dostępności do dóbr kultury, sportu i zdrowia, wzmocnienie ich kondycji poprzez rozszerzenia katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie Seniorów.

W związku z powyższym  zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy.

Przystępując do Programu, poprzez zaoferowanie zniżek na swoje produkty lub usługi, wesprzecie Państwo Seniorów, a ponadto zwiększycie zainteresowanie swoją ofertą.

Szczegółowe informacje o udziale w Programie można uzyskać pod numerem tel. 59 840 16 82 lub drogą elektroniczną pisząc pod adres: duzarodzina@gminaslupsk.pl

KONKURS PLASTYCZNY

Fundacja Kochajmy Zabytki - Zabytki Dzieciom zaprasza dzieci niepełnosprawne ze Słupska (również z terenu Gminy Wiejskiej Słupsk), Torunia, Gdańska, Sopotu, Ustki i Chicago do wzięcia udziału w kolejnym konkursie plastycznym "Historia Polski". Konkurs jest elementem kwalifikacyjnym do IV edycji Programu Kulturalno-Art terapeutycznego Malujemy Historię - Pokonujemy Granice - Tokio 2016.

 

Poniżej kryteria konkursowe oraz kluczowe informacje o tym programie:

1. Uczestnicy - dzieci od 10 do 17 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

2. Forma - praca plastyczna o formacie A3 w dowolnej technice artystycznej na kartce technicznej lub innym sztywnym, grubym papierze

3. Temat - historia, dziedzictwo, zabytki, legendy Polski

4. Termin składania prac konkursowych: 10 września 2015 roku

5. Adres nadesłania prac: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, ul. Sportowa 9A, 76-200 Słupsk

6. Wyłonienie laureatów: W miesiącu październiku 2015 roku, Komisja Konkursowa utworzona z przedstawicieli Rady Sponsorów Fundacji dokona oględzin i oceny prac. Prace będą oceniane w trybie kwalifikacji punktowej. Laureatami konkursu zostanie 10 autorów prac, które uzyskają największą ilość punktów.

7. Nagrody konkursowe:

- nieodpłatne uczestnictwo laureata w art-terapeutycznych warsztatach plastycznych "Historia Polski" - 1 raz w tygodniu w siedzibie fundacj w Słupsku - przygotowanie kolekcji prac wystawionych

- udział laureatów w Wystawie Plastycznej "Historia Polski" w Tokio  we wrześniu 2016 roku

- udział laureatów w sponsorowanym przez Fundację pobycie, zwiedzaniu i rehabilitacji art terapeutyczej w Japonii we wrześniu 2016 roku - ok. 3 tygodnie

- wydanie port folio autorskiego laureata w ramach katalogu wystawowego "Historia Polski - Tokio 2016"

 

UWAGA: DZIECI WYMAGAJĄCE Z UWAGI NA STAN ZDROWIA STAŁEJ OPIEKI RODZICA LUB INDYWIDUALNEGO OPIEKUNA, MUSZĄ UCZESTNICZYĆ W PODRÓŻY Z OPIEKUNEM. OPIEKUN NA KOSZT WŁASNY POKRYWA CENĘ ZAKUPU BILETU LOTNICZEGO I UBEZPIECZENIA. POZOSTAŁE KOSZTY, W TYM ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE POKRYWA ORGANIZATOR - FUNDACJA KOCHAJMY ZABYTKI 

 

Szczegółowych informacji udziela ogranizator pod numerem telefonu: 516 537 840.
Szczegółowy regulamin kwalifikacji konkursowych zostanie wysłany osobom zainteresowanym drogą mailową.

Nowy okres świadczeniowy z funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy – 2015/2016 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015 r.

       W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

         W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku osoby które zostaną zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku realizować będzie cykliczne działania polegające m.in. na organizowaniu warsztatów dla dzieci z zakresu przygotowywania prostych, pełnowartościowych posiłków oraz doradztwa z zakresu zdrowego żywienia. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w  trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i  684  zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Stowarzyszenie Dobre Serca objęło wsparciem żywnościowym około 900 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania polegające na informowaniu osób objętych pomocą o zakresie i miejscu realizowaniu działań współfinansowanych ze środków EFS.

Pomoc dla dużych rodzin

Szanowni Państwo!

Firma Rakoczy Stal - producent kotłów centralnego ogrzewania od 3 lat wspiera polskie rodziny wielodzietne pomagając im w zdobyciu źródła ogrzewania. Do tej pory wsparliśmy już 27 rodzin wielodzietnych z różnych części Polski.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Pokój i Dobro (Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000229275) chcemy dotrzeć do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, które potrzebują źródła ogrzewania w postaci kotła centralnego ogrzewania na paliwa stałe (węgiel, drewno itp.). Do rozdysponowania mamy 16 kotłów, po jednym na każde województwo.

Zasady naszej akcji są proste – im więcej dzieci w rodzinie, tym większe dofinansowanie zakupu kotła. Każda rodzina, której kocioł ma przynajmniej 7 lat lub nie ma go wcale, ma szansę otrzymać go na wyjątkowo korzystnych warunkach.

Za każde dziecko, będące na utrzymaniu rodziców można dostać 10% rabatu. Zatem rodzina, w której jest np. 5-cioro potomstwa może otrzymać kocioł za 50% jego wartości. Natomiast rodzina, w której jest 10-cioro dzieci (lub więcej), może takie urządzenie otrzymać za symboliczną złotówkę!

Jeśli znacie Państwo takie rodziny, bardzo prosimy o przekazanie im informacji o naszej akcji. Pod adresem www.dzielimysiecieplem.pl, dostępne są: regulamin akcji, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie szczegóły.

Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie i mailowo (dane poniżej).

Z poważaniem

Krzysztof Sobiecki

koordynator akcji, prezes zarządu Stowarzyszenia Pokój i Dobro

tel. 661417527

rodzina@dzielimysiecieplem.pl

Dane kontaktowe

adres:
ul. Sportowa 9a

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 840 16 82

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek-piątek:
7.00 - 15.00
kasa czynna:
10.00 - 14.00

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.