Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - informacje, zakres obowiązków

gops

Informacje o Ośrodku Pomocy Społecznej


Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją finansowaną przez rząd i władze lokalne, która udziela wsparcia osobom potrzebującym pomocy. Ośrodek pomaga osobom, które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie czy mieszkanie.

Celem Ośrodków Pomocy Społecznej jest pomoc ludziom w powrocie do normalnego życia, odzyskaniu niezależności i poprawieniu ich statusu społecznego poprzez zapewnienie im wsparcia finansowego i pomocy w życiu codziennym. W tym celu ośrodki te pomagają osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zapewniają pomoc w zapobieganiu dalszemu pogarszaniu się ich sytuacji oraz wspierają integrację ze społeczeństwem.

Do głównych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy:  • udzielanie porad w zakresie usług socjalnych dostępnych w innych instytucjach;
  • identyfikowanie osób, które wymagają pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb;

  • oferowanie tymczasowego zakwaterowania dla osób nieposiadających domu;

  • udzielanie dotacji pieniężnych na pilne potrzeby;

  • pomoc w ubieganiu się o pracę lub szkolenia;

  • organizowanie zajęć kulturalnych;

  • wspieranie rodziców w opiece nad dziećmi oraz pomoc uchodźcom w procesie integracji.


Czym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej?


Centrum pomaga osobom, które potrzebują usług i wsparcia socjalnego, w odzyskaniu samodzielności i poprawie statusu społecznego, zapewniając im pomoc finansową, doradztwo i pomoc w codziennym życiu. Centrum jest odpowiedzialne za zapobieganie problemom społecznym. Odbywa się to poprzez: identyfikowanie osób, które wymagają pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, oferowanie wsparcia w celu zapobiegania dalszemu pogarszaniu się ich sytuacji oraz poprawę statusu społecznego osób potrzebujących.

Kto może korzystać z usług Ośrodka Pomocy Społecznej?


Centrum świadczy usługi zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom mieszkającym w Polsce. Ośrodek udziela pomocy bez względu na status społeczny, wyznanie, pochodzenie etniczne czy poglądy polityczne. Centrum świadczy usługi głównie osobom, które nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie czy mieszkanie, osobom niepełnosprawnym, osobom sprawującym opiekę nad innymi, osobom bezrobotnym lub korzystającym z pomocy społecznej, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom wykluczonym społecznie.