Menu

Informacje o ośrodku pomocy społecznej

O ośrodku pomocy społecznej

Wiele osób znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Niestety większość z nich nie jest w stanie poradzić sobie z problemami samodzielnie. W tym właśnie celu powstała instytucja pomocy społecznej. Dzięki niej państwo może wspierać osoby, które nie mają możliwości i zasobów pozwalających wyjść z kryzysu.

Jak działają ośrodki pomocy społecznej?
Głównym zadaniem ośrodków pomocy społecznej jest wspieranie poszczególnych osób lub całych rodzin w dążeniu do uzyskania godnego poziomu życia. Takie instytucje w swojej działalności przede wszystkim pomagają usamodzielnić się życiowo danym jednostkom, co zapobiega powstaniu trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Pomocą społeczną zajmują się z urzędu organy administracji rządowej i samorządowej, a także starostowie, wójtowie czy burmistrzowie.

Jakie są rodzaje pomocy społecznej?
Jeśli myślimy o ośrodku pomocy społecznej jako o instytucji, która zapewni nam wsparcie, możemy rozważać różne rodzaje pomocy. Przede wszystkim udzielane przez nią świadczenia dzielimy na pieniężne i niepieniężne. Do tej pierwszej kategorii zaliczają się m.in. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy oraz zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie się. Z kolei wsparcie niepieniężne może polegać np. na interwencji kryzysowej na rzecz osób dotkniętych przemocą domową czy dostarczeniu niezbędnej odzieży. Jak widać zatem ośrodki pomocy społecznej, świadczą różnego rodzaju pomoc dla osób zmagających się z trudnościami życiowymi. Dzięki temu jednostki, którym brakuje zasobów, mają szansę poradzić sobie z kryzysem.